Algemene verkoopvoorwaarden Mopar Store

 

 1. Onderwerp

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "Verkoopvoorwaarden voor de consument") zijn van toepassing op de aankoop van de volgende producten en/of diensten geleverd door FCA Belgium N.V., met maatschappelijke zetel in 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0400.354.731 (“FCA Belgium”, hierna de “Verkoper”), en/of door de werkplaatsen die deel uitmaken van het officiële FCA Belgium servicenetwerk:

(i) reserveonderdelen;

(ii) accessoires;

(iii) promotiepakketten met betrekking tot de onderhoudsdiensten die moeten worden uitgevoerd door de werkplaatsen, die deel uitmaken van het officiële FCA Belgium servicenetwerk (de “Diensten”).

(iv) contracten met betrekking tot onderhouds, - reparatie en uitgebreide garantiediensten aangeboden onder het merk “Mopar Vehicle Protection” geleid door FCA Belgium (hierna de “Onderhoudscontracten” en, samen met de goederen en diensten die hierboven zijn vermeld in punten (i), (ii) en (iii), de “Producten”) via de e-commerce website (hierna de “Website”) door gebruikers die kunnen worden gekwalificeerd als "Consumenten" in overeenstemming met artikel 1.2 hieronder.

De Website is eigendom van FCA Belgium.

1.2. De Verkoper zal de producten verkopen via de Website.

Bij de aankopen van de Producten op de Website worden alleen de Verkoper en de Consument (zoals hierna bepaald) als partijen gezien; Verkoper en Consument zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de “Partijen"

 

Onder Consument wordt verstaan de koper van de Producten, die op grond van  art. I.1, 2° van de Wetboek van economisch recht wordt gedefinieerd als Consument, of “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen". De aankopen van de Producten mogen geen andere doeleinden hebben dan hierboven vermeld, omdat wederverkoop uitdrukkelijk is uitgesloten.

Met inachtneming van het bovenstaande worden de bepalingen van deze “Algemene Verkoopvoorwaarden voor de consument” uitsluitend toegepast op kopers van de Producten die "Consumenten" zijn

De Website is dan ook uitsluitend bedoeld voor de verkoop van de Producten aan de Consumenten en bijgevolg kunnen personen die worden gekwalificeerd als “Professionals” geen bestellingen plaatsen.

Indien een Professional door wil gaan met de aankoop van de Producten op de Website, moet de Professional zich registreren als een zakelijke klant binnen het specifieke gedeelte van de Website. Onder "Zakelijke klant" wordt verstaan de definitie waar in het specifieke gedeelte van de Website naar wordt verwezen.

Met inachtneming van het bovenstaande moet de Consument, om de Producten te kopen, zich als zodanig op de Website kwalificeren en zich registreren op de Website; eenmaal geregistreerd, kan de Consument zijn eigen account (“Account”) aanmaken en doorgaan met de login (hierna “Login”) om de Producten te kopen.

1.3. De Verkoper is eigenaar van alle rechten op de domeinnaam van de Website, de logo's en de geregistreerde handelsmerken met betrekking tot de op de Website aangeboden producten, evenals van het auteursrecht met betrekking tot de Website en de inhoud ervan.

1.4. Elke communicatie van de Consument in verband met of betreffende de aankoop van de Producten - waaronder meldingen, klachten, verzoeken betreffende de aankoop en/of levering van de Producten, de uitoefening van het herroepingsrecht, enz. - moet naar de Verkoper worden gestuurd op de adressen en op de manier, die is aangegeven op de Website in de specifieke rubriek “Contact”.

1.5. Elke aankoop valt onder deze algemene verkoopvoorwaarden, inclusief de precontractuele informatie en de betalingswaarschuwingen, in de bijgewerkte versie, die door de Verkoper op de Website zal worden gepubliceerd op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling door de Verkoper. Deze Algemene verkoopvoorwaarden voor de consument en hun updates zijn te vinden en te raadplegen op de Website in de rubriek "Verkoopvoorwaarden" en moeten uitdrukkelijk worden aanvaard door de Consument vooraleer de bestelling wordt verzonden, waarnaar wordt verwezen in onderstaand art. 3.

1.6. Als – hoewel uitdrukkelijk wordt gevraagd aan de Professionals om naar de specifieke rubriek van de Website te gaan voor de aankopen van de Producten uitsluitend door zakelijke klanten - een of meer verkopen aan een Professional plaatsvinden, zijn deze Algemene verkoopvoorwaarden voor de consument van toepassing, maar in afwijking hiervan:

 

 1. zijn de eventuele beschermende bepalingen, die voorzien zijn ten gunste van de Consument in overeenstemming met de dwingende wettelijke bepalingen, niet van toepassing op een Professional;
 2. wordt de verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Professional beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen - Verdrag van Wenen van 1980.

 

1.7. Bij de verzending van de bestelling aanvaardt de Consument dat de bevestiging van de bestelling en de huidige algemene verkoopvoorwaarden inclusief de precontractuele informatie en de betalingswaarschuwingen door de Verkoper via e-mail worden verzonden naar het adres dat door de Consument is opgegeven tijdens de registratie op de Website of, indien anders, het e-mailadres dat is opgegeven tijdens het daaropvolgende aankoopproces. Het is duidelijk dat de dienstverlening die onder elk Onderhoudscontract valt, zijn onderworpen aan de respectieve voorwaarden (de "Algemene voorwaarden van het Onderhoudscontract"), waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. Het is verder duidelijk dat de consument, met betrekking tot aankopen van Onderhoudscontracten, de Algemene voorwaarden van het Onderhoudscontract afzonderlijk moet accepteren in het gedeelte "Winkelwagen" van de Website op het moment dat de Consument zijn bestelling plaatst.

1.8. Om aankopen te kunnen doen via de Website moet de Consument meerderjarig zijn (18 jaar) en handelingsbekwaam zijn, waaraan de Consument verklaart te voldoen.

1.9. Alle kosten voor de verbinding via internet met de Website, inclusief telefoonkosten, zijn ten laste van de Consument volgens de tarieven, die door de door de Consument zelf gekozen provider worden toegepast.

 1. Kenmerken van de Producten en hun beschikbaarheid in de verschillende geografische gebieden

2.1. De Producten worden verkocht met de op de Website beschreven kenmerken en in overeenstemming met deze algemene verkoopvoorwaarden, inclusief de precontractuele informatie en de betalingswaarschuwingen, gepubliceerd op de Website op het moment dat de Consument de bestelling plaatst, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden. De afbeeldingen en reproducties van de Producten op de Website zijn louter indicatief en zijn mogelijk geen getrouwe weerspiegeling van de kenmerken ervan.

2.2. De prijzen, de Producten die te koop zijn op de Website en/of hun kenmerken kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Voordat de Consument de bestelling plaatst overeenkomstig punt 3 hieronder, wordt hem gevraagd de definitieve verkoopprijs te controleren.

 • De Website is wereldwijd Toch kunnen de Producten die beschikbaar zijn op de Website en worden verkocht op de Website enkel worden geleverd in België. Houd er rekening mee dat de Onderhoudscontracten die bestaan uit de uitgebreide garanties die op de Website beschikbaar zijn, alleen kunnen worden gekocht door consumenten die om de uitvoering ervan vragen in een van de landen van de Europese Unie die op de website zijn aangegeven.

 

 1. Hoe de Producten te kopen - Voltooiing van de gerelateerde koopovereenkomsten

 

3.1. De presentatie van de Producten op de Website is slechts een uitnodiging aan de Consument om een contractueel koopvoorstel te formuleren en geen publiek aanbod.

3.2. De bestelling, die door de Consument via de Website wordt verzonden naar de Verkoper, heeft de waarde van een contractvoorstel en wordt gereguleerd door deze Algemene verkoopvoorwaarden voor de consument, inclusief de precontractuele informatie en de waarschuwingen over de geplande betalingen - en, wat de Onderhoudscontracten betreft, ook door de Algemene voorwaarden van het geselecteerde Onderhoudscontract - die een integraal onderdeel van de bestelling zelf vormen en die de consument, op het moment van en via de plaatsing van de bestelling bij de verkoper (en, wat de Onderhoudscontracten betreft, ook via de acceptatie van de Algemene voorwaarden van het onderhoudscontract in het gedeelte "Winkelwagen” van de website op het moment van de plaatsing van de bestelling door de consument), verklaart volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden. Voordat hij overgaat tot de aankoop van de producten, via het plaatsen van de bestelling, wordt de consument gevraagd om deze Algemene verkoopvoorwaarden voor de consument aandachtig te lezen en te accepteren (evenals, met betrekking tot de Onderhoudscontracten, de Algemene voorwaarden van de Onderhoudscontracten), inclusief precontractuele informatie en waarschuwingen over betalingen, en de informatie over het herroepingsrecht, om een kopie van de hierboven vermelde documenten af te drukken via het printcommando of om een kopie voor persoonlijk gebruik op te slaan of te reproduceren. Verder zal de consument worden gevraagd om eventuele fouten bij het invoeren van zijn gegevens te identificeren en te corrigeren.

3.3. De Consument kan bestellingen plaatsen met een maximum van 10 (tien) stuks voor elk product dat aanwezig en beschikbaar is op de Website. Als de Verkoper misbruik ontdekt met betrekking tot de inkooporders van de consument, heeft de Verkoper het recht om het Account te blokkeren. De Diensten en onderhoudscontracten kunnen enkel door de Consument worden gekocht na koppeling met één enkel VIN (voertuigidentificatienummer) van een FCA-voertuig.

3.4 De bestelling van de Consument wordt door de Verkoper aanvaard door een bevestigingsmail te sturen naar het e-mailadres, dat door hem is opgegeven tijdens de registratie op de Website, met daarin een link naar de tekst van deze Algemene verkoopvoorwaarden voor de Consument, die werden aanvaard door de Consument (evenals, met betrekking tot de Onderhoudscontracten, een link naar de Algemene Voorwaarden van de Onderhoudscontracten) op het moment van de aankoop van het product, een samenvatting van de geplaatste bestelling en een beschrijving van de kenmerken van het bestelde product. De bestelling van de Consument, de orderbevestiging van de Verkoper en deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen de Partijen (evenals, met betrekking tot de Onderhoudscontracten, de algemene voorwaarden van de onderhoudscontracten), worden door de Verkoper elektronisch opgeslagen in zijn eigen computersystemen en de Consument kan een kopie aanvragen door middel van een e-mailbericht aan de Verkoper via het specifieke gedeelte "Contact" van de Site.

3.5. Elke koopovereenkomst van de Producten wordt als afgesloten beschouwd op het moment waarop de Consument via e-mail de bevestiging door de Verkoper van de bestelling ontvangt. De verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Consument wordt beheerst door Belgisch recht, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen - Verdrag van Wenen van 1980.

3.6 Om de Consument in staat te stellen te controleren of het geselecteerde Product compatibel is met een bepaald FCA-voertuigmodel, biedt de Verkoper een kenteken- en/of VIN-verificatieservice aan. Als de Consument op het punt staat een bestelling te bevestigen zonder deze compatibiliteit eerst te hebben geverifieerd, verschijnt op de Website een bericht waarin hij wordt verzocht deze verificatie uit te voeren, met dien verstande dat in dat geval eventuele afwijkingen tussen het Product en het FCA-voertuig als de exclusieve verantwoordelijkheid van de Consument worden beschouwd, met als gevolg verlies van het herroepingsrecht in geval van schade aan voertuigen tijdens de installatie van het Product.

 1. Selectie- en aankoopprocedure van de Producten

4.1. De op de Website gepresenteerde Producten kunnen worden gekocht door de Consument door de Producten naar keuze te selecteren en toe te voegen aan de virtuele winkelwagen. Om een aankoop te doen, wordt de Consument uitgenodigd om (i) zich te registreren op de Website door de gevraagde gegevens te verstrekken, of (ii) in te loggen als de Consument al is geregistreerd of (iii) om zijn gegevens te verstrekken en zich tegelijkertijd te registreren op de Website, om de bestelling af te ronden en de overeenkomst te voltooien. Als de gegevens in de bestelling verschillen van degene, die eerder werden verstrekt tijdens de registratie op de Website, zal de Consument worden gevraagd om zijn gegevens te bevestigen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: naam, achternaam, enz.), evenals het adres waarop de geselecteerde Producten moeten worden geleverd, het facturatieadres en een telefoonnummer waarop men de Consument kan bereiken voor mededelingen met betrekking tot de aankoop. De Consument krijgt een samenvatting te zien van de te plaatsen bestelling, waarvan hij de inhoud kan wijzigen tot hij de bestelling effectief plaatst. De Consument moet deze Algemene verkoopvoorwaarden voor de consument na zorgvuldige lezing uitdrukkelijk goedkeuren door het selectievakje (check-box) op de Website aan te vinken en hij moet ten slotte klikken op de knop "Bestelling plaatsen", zodat deze definitief wordt verzonden naar de Verkoper en de stappen worden gegenereerd zoals beschreven in de vorige paragraaf 3.2. van deze Algemene verkoopvoorwaarden van de consument. De Consument wordt ook gevraagd om één van de beschikbare betaalmethoden te kiezen. De Consument dient de gegevens mee te delen, die nodig zijn om de betaling uit te voeren. Om boekhoudkundige en administratieve redenen behoudt de Verkoper zich het recht voor om de door de Consument opgegeven identiteit te verifiëren. Voor betaling met een creditcard wordt het aankoopbedrag slechts gedebiteerd op het moment van de verzending van de orderbevestiging van de Verkoper naar de Consument.

4.2 Zoals gespecificeerd in art. 1.7 met betrekking tot aankopen van Onderhoudscontracten, moet de Consument de Algemene voorwaarden van het Onderhoudscontract afzonderlijk accepteren in het gedeelte "Winkelwagen" van de Website op het moment dat de Consument zijn bestelling plaatst.

 1. Levering en aanvaarding van de Producten

5.1. De Website geeft de beschikbaarheid en levertijden van de Producten aan, die louter indicatief bedoeld zijn.

5.2 De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de op de Website vermelde levertijden te respecteren en in elk geval binnen een termijn van maximaal 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de Consument de bestelling heeft geplaatst. Indien de verkoper de bestelling niet kan leveren als gevolg van de onbeschikbaarheid, zelfs tijdelijk, van het Product, zal de Verkoper de Consument hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en alle bedragen terugbetalen die de Consument al heeft overgemaakt voor de betaling van het Product overeenkomstig de volgende paragraaf 5.3.

5.3. Voor elk Product, met uitzondering van promoties met gratis verzending, geeft de Website de relatieve verzendkosten aan, berekend in verhouding tot het gewicht, het volume en de bestemming. De verzending van de door de Consument bestelde Producten gebeurt op de manier die op de Website wordt aangegeven op het moment dat de bestelling wordt verzonden. De Consument verbindt zich ertoe om onmiddellijk te controleren of de levering alle gekochte Producten bevat en de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele defecten van de ontvangen Producten of van hun verschillen met de bestelling, volgens de procedure waarnaar wordt verwezen in volgend art. 8 van deze Algemene verkoopvoorwaarden voor de Consument. Bij gebrek hieraan worden de Producten beschouwd als aanvaard. Als de verpakking of het omhulsel van de door de Consument bestelde Producten duidelijk beschadigd aankomt op de bestemming, wordt de Consument gevraagd de levering door de koerier/verzender te weigeren of de levering "onder voorbehoud" te aanvaarden.

De Verkoper stuurt de Consument een e-mail met de bevestiging van de bestelling die zal worden aangeboden aan de werkplaatsen die behoren tot het officiële FCA-netwerk voor de uitvoering van de diensten, die door de aangekochte Dienst zijn voorzien.

5.4 Door naar de juiste rubriek op de Website te gaan, kan de Consument een dealer/werkplaats van het officiële netwerk van de Verkoper selecteren als afhaalpunt voor de levering van de gekochte Producten.

 

 1. Prijzen, verzendkosten, belastingen en toeslagen

6.1. De prijs van de Producten (hierna "Prijs") is degene die op de Website wordt vermeld wanneer de bestelling van de Consument wordt verzonden. Prijzen zijn inclusief standaard verpakkingskosten, btw (indien van toepassing) en eventuele indirecte belastingen (indien van toepassing). De verzendkosten zijn uitgesloten van de Prijs en de Consument verbindt zich ertoe om de bijbehorende bedragen, die op de Website worden vermeld aan de Verkoper te betalen, bovenop de Prijs. Uitzonderingen zijn specifieke en tijdelijke campagnes/aanbiedingen op de verzendkosten die nu en dan door de Verkoper op de Website worden gepubliceerd en die altijd worden berekend en afgetrokken vóór de bevestiging van de bestelling door de Verkoper aan de Consument.

6.2. De Consument moet de Verkoper de totale prijs inclusief btw betalen, zoals vermeld in de bestelling en in de orderbevestiging, die de door Verkoper per e-mail naar de Consument is gestuurd.

6.3. Als de Producten moeten worden geleverd in een land, dat geen lid is van de Europese Unie, is de totale prijs die wordt vermeld in de bestelling en wordt herhaald in de orderbevestiging inclusief indirecte belastingen (indien van toepassing) en exclusief douanerechten en andere omzetbelasting, die de Consument vanaf nu verplicht is te betalen, indien verschuldigd, bovenop de prijs die wordt vermeld in de bestelling en bevestigd in de orderbevestiging, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van het land waarin de Producten worden geleverd. De Consument wordt verzocht contact op te nemen met de bevoegde instanties van zijn land van verblijf of bestemming van de Producten, om informatie te verkrijgen over alle rechten of belastingen, die worden toegepast in zijn land van verblijf of bestemming van de Producten.

6.4. Eventuele extra kosten, lasten, toeslagen en/of belastingen, die in een bepaald land van toepassing zijn, ongeacht de reden, op de in overeenstemming met deze Algemene verkoopvoorwaarden voor de Consument bestelde Producten zijn uitsluitend ten laste van de Consument.

6.5. De Consument verklaart dat het gebrek aan kennis van de kosten, lasten, rechten, toeslagen en/of belastingen waarnaar wordt verwezen in de voorgaande artikelen 6.3. en 6.4., op het moment dat een bestelling wordt geplaatst bij de Verkoper, geen reden voor de beëindiging van de verkoop kan vormen en dat de bovengenoemde lasten op geen enkele manier aan de Verkoper in rekening kunnen worden gebracht.

 

 1. Betalingen

7.1. De betaling van de prijs van de Producten die via de Website zijn gekocht, moet gebeuren samen met de orderbevestiging van de Verkoper aan de Consument.

7.2.Betaling kan worden overgemaakt met de hulpmiddelen die door de Verkoper op de Website ter beschikking worden gesteld (bijv. creditcard, VISA, Mastercard en Maestro). De Verkoper kan aanvullende betaalmethoden toestaan, door ze te vermelden in de betalingsrubriek van de Website.

7.3. Voor betalingen met een creditcard aanvaardt de Consument dat de identificatiegegevens van de creditcard die wordt gebruikt voor de betaling rechtstreeks worden meegedeeld aan de door de Verkoper geïdentificeerde operator om de inning van betalingen af te handelen. De overgemaakte gegevens worden verzonden in beveiligde modus, via een gecodeerde overdracht. De Consument erkent dat de identificatiegegevens van de creditcard nooit toegankelijk zullen zijn voor de Verkoper via zijn eigen systemen, aangezien de Verkoper procedures heeft vastgesteld waardoor alleen de door de Verkoper geïdentificeerde operator toegang heeft tot dergelijke gegevens.

7.4. Op het moment van de verzending van de Producten zal de Verkoper de aankoopfactuur beschikbaar stellen aan de Consument via de voor deze laatste gereserveerde ruimte.

 

 1. Wettelijke garantie van de Verkoper voor de conformiteit, melding van conformiteitsgebreken en wettelijke garantie voor verborgen gebreken

8.1. Overeenkomstig art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek garandeert de Verkoper dat de fysieke Producten (andere dan de Diensten en Onderhoudscontracten) vrij zijn van ontwerp- en materiaalfouten en in overeenstemming met de beschrijvingen die op de Website zijn gepubliceerd voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de datum van levering van de Producten aan de Consument (hierna "Garantie"). De bovengenoemde Garantie vervalt indien het Product wordt gebruikt in strijd met het voorziene gebruik ervan of op een manier die niet overeenstemt met de instructies/waarschuwingen die worden verstrekt door de Verkoper of vermeld in de illustratieve referentiedocumentatie, op de etiketten of de labels.

8.2. Op straffe van verval van de Garantie heeft de Consument de plicht om eventuele gebreken en non-conformiteiten te melden binnen en niet later dan 2 (twee) maanden na de ontdekking ervan, door de Verkoper te informeren via de contacten beschikbaar op de Website in de rubriek “Contact” met de vermelding van het defect en/of de geconstateerde non-conformiteit, evenals de bijbehorende documentatie aangegeven op het retourformulier (minstens 1 (één) foto van het Product, de bevestiging van de bestelling verzonden door de Verkoper en/of het fiscaal ontvangstbewijs).

8.3. Na ontvangst van het formulier en de bijbehorende documentatie zal de Verkoper de gebreken en non-conformiteiten beoordelen, die de Consument via zijn bijstandsdienst heeft gemeld en, na de kwaliteitscontroles te hebben uitgevoerd om de effectieve non-conformiteit van het product te verifiëren, beslissen over de eventuele retour van de Producten door de Consument feedback te geven, met de "Retourcode", per e-mail naar het door hem opgegeven adres tijdens het registratieproces op de Website of tijdens de verzending van de bestelling. De autorisatie om de Producten te retourneren houdt op geen enkele wijze de erkenning van defecten of non-conformiteiten in. Het bestaan hiervan moet worden vastgesteld na de teruggave. De Producten waarvoor de Verkoper de teruggave heeft toegestaan, moeten door de Consument worden geretourneerd, samen met een kopie van de retourautorisatie die de "Retourcode" bevat, binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving van het defect of de non-conformiteit met behulp van de retourprocedure waarnaar wordt verwezen in onderstaand art. 10.2.

8.4. Als de Verkoper de Consument de betaalde prijs moet terugbetalen, gebeurt de terugbetaling op dezelfde manier als dat de Consument heeft betaald bij de aankoop van het Product.

8.5. Na het verstrijken van de garantie zoals vermeld in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden, geniet de Consument van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en indien het verborgen gebrek het Product ongeschikt maakt voor het beoogde gebruik of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

Elk verborgen gebrek moet aan de Verkoper worden gemeld per aangetekend schrijven binnen twee maanden na het moment waarop de Consument het heeft opgemerkt of normaal gesproken had moeten opmerken.

 1. Aansprakelijkheid voor schade door defecte Producten

9.1. Voor wat schade door defecten aan de andere Producten dan de diensten en onderhoudscontracten betreft, gelden de bepalingen van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, waarbij voortaan duidelijk is dat de Verkoper in geen geval aansprakelijk is in het geval van onzorgvuldige en/of nalatige en/of onbekwame installatie van de Producten en/of in elk geval zonder nauwgezet de instructies van de Verkoper te volgen.

 

 1. Herroepingsrecht en retourrecht

10.1 De Consument heeft het recht om de overeenkomst, die is gesloten op grond van deze Algemene verkoopvoorwaarden zonder boete op te zeggen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen vanaf de dag van ontvangst van de bestelde Producten, om welke reden dan ook en zonder de eigen beslissing te hoeven motiveren.

10.2. De Consument moet  zijn wens om te herroepen kenbaar maken aan de onderneming binnen een termijn van 14 dagen, hetzij via een heldere en duidelijke verklaring, hetzij via het herroepingsformulier uit de bijlage 2 van het Wetboek van economisch recht.

De Consument kan eveneens gaan naar de eigen gereserveerde ruimte en de knop "Retour" selecteren bij de bestelling die hij wenst te retourneren, vervolgens het formulier invullen en één van aanwezige redenen voor retour aangeven. De Consument ontvangt dan een automatische aanvaardingsmail met de instructies om de inontvangstname autonoom aan te vragen, rechtstreeks op de Website van de door de Verkoper aangewezen koerier. De Consument moet het shipping label (verzendetiket) afdrukken dat al beschikbaar is in zijn eigen gereserveerde ruimte bij de te retourneren bestelling. Het shipping label moet worden aangebracht op het pakket dat moet worden overgemaakt aan de door de Verkoper aangewezen koerier.

De ontvangen Producten worden gecontroleerd door de Verkoper en, indien aanvaard, worden voorzieningen getroffen voor de terugbetaling. De terugbetaling zal automatisch worden uitgevoerd met dezelfde betaalmethode als de Consument heeft gebruikt.

Voor de Diensten moet de Consument het bedrijf van zijn keuze informeren over zijn wens om te herroepen, hetzij door middel van een heldere en duidelijke verklaring, hetzij via het herroepingsformulier uit de bijlage 2 van het Wetboek van economisch recht. Hij kan ook naar de eigen gereserveerde ruimte gaan en de knop "Retour" selecteren bij de bestelling die hij wenst te retourneren, vervolgens het formulier invullen en één van de aanwezige redenen voor retour aangeven. De Consument ontvangt vervolgens een automatische aanvaardingsmail. De Verkoper zal voorzieningen treffen voor de terugbetaling, die automatisch wordt uitgevoerd met dezelfde betaalmethode als door de Consument is gebruikt.

Nog steeds voor de Diensten kan het herroepingsrecht worden uitgeoefend binnen 14 dagen vanaf de datum van aankoop van het desbetreffende pakket op de Website; bovendien aanvaardt en stemt de Consument er uitdrukkelijk mee in dat hij het herroepingsrecht niet kan uitoefenen in het geval hij gedurende de bovengenoemde 14 dagen de volledige uitvoering van de diensten heeft gevraagd waarnaar in de enkele Dienst in de werkplaatsen die deel uitmaken van het officiële FCA-netwerk wordt verwezen.

10.3 Met betrekking tot de legitieme uitoefening van het herroepingsrecht zal de Verkoper de prijs van het geretourneerde fysieke Product, inclusief de kosten van de eerste verzending, binnen 14 (veertien) dagen na de retour van het fysieke Product terugbetalen en, voor de Diensten, binnen 14 (veertien) dagen na de kennisgeving van het herroepingsrecht.

10.4 Wat de Onderhoudscontracten betreft, ook als de consument al een deel van de diensten van het Onderhoudscontract heeft gebruikt, heeft de consument het recht om een Onderhoudscontract zonder opgave van redenen en zonder boete op te zeggen (behalve als hieronder vermeld) binnen een termijn van 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop het Onderhoudscontract is afgesloten overeenkomstig het voorgaande artikel 3. 

Na ontvangst van het voornemen van de consument om zich terug te trekken uit het Onderhoudscontract, zal de verkoper een dossier openen op zijn systemen om de gepaste controles op het uiteindelijke gedeeltelijke gebruik van het door de consument gekozen Onderhoudscontract uit te voeren. 

In geval van herroeping, zal de Consument, na de juiste controles door de Verkoper, de door hem gedane betalingen krijgen terugbetaald. De Consument aanvaardt en erkent uitdrukkelijk dat hij zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen voor het gedeelte dat betrekking heeft op de diensten van de Dienstverleningsovereenkomst waarvan hij/zij reeds gebruik heeft gemaakt en waarvoor hij/zij een volledige uitvoering heeft gevraagd gedurende de 14 dagen die hierboven zijn vermeld. De terugbetaling zal door de Verkoper zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de kennisgeving van de herroeping worden uitgevoerd.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. De Consument verklaart te zijn ingelicht dat alle handelsmerken, namen, evenals alle onderscheidingstekens, benamingen, afbeeldingen, foto's, geschreven of grafische teksten, die worden gebruikt op de Website of met betrekking tot de Producten, de exclusieve eigendom zijn en blijven van de Verkoper en/of van zijn rechtverkrijgenden, zonder dat de Consument door toegang tot de Website of aankoop van de Producten hier enig recht op kan verwerven.

11.2. De inhoud van de Website mag niet worden gereproduceerd, geheel noch gedeeltelijk, overgedragen via elektronische of conventionele middelen, gewijzigd of gebruikt voor om het even welk doel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

 

 1. Consumentengegevens en privacybescherming

12.1. Voor de registratie, het plaatsen van de bestelling en daarmee het sluiten van het desbetreffende koopcontract voor een Product, worden via de Website bepaalde persoonlijke gegevens gevraagd aan de Consument. De Consument neemt er akte van dat de verstrekte persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door de Verkoper (als autonome titularis voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens zoals hieronder gedefinieerd), in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 bettreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de EU-verordening 2016/679 en andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna gezamenlijk "Wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens"), om elke aankoop via de Website uit te voeren en, onder voorbehoud van zijn uitdrukkelijke toestemming, voor marketing- en/of profileringsdoeleinden en voor alle verdere activiteiten zoals aangegeven in de specifieke privacyverklaring die op het moment van registratie aan de Consument is verstrekt via de Website (inclusief het bijbehorende betalingsportaal).

12.2. De Consument verklaart en garandeert dat de persoonlijke gegevens die aan de Verkoper zijn verstrekt tijdens het registratie- en aankoopproces waar en correct zijn.

12.3. De Consument kan zijn persoonlijke gegevens, die hij aan de Verkoper heeft verstrekt op elk moment bijwerken en/of wijzigen via de juiste rubriek van de Website "Mijn account", toegankelijk na authenticatie.

12.4. Voor meer informatie over de manieren waarop de persoonlijke gegevens van de Consument worden verwerkt, kunt u de rubriek Privacybeleid op de Website raadplegen.

 

 1. Veiligheid

13.1. De Verkoper neemt maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen mogelijk verlies, vervalsing, manipulatie en oneigenlijk gebruik door derden.

13.2. In het bijzonder maakt de Verkoper, inzake gegevens met betrekking tot betalingen per creditcard, gebruik van de Diensten van operatoren die technologische systemen gebruiken om de hoogste niveaus van betrouwbaarheid, beveiliging, bescherming en vertrouwelijkheid te waarborgen bij de overdracht van informatie via internet.

 

 1. Toepasselijk recht, ADR en bevoegde rechtbank

14.1.Elk verkoopcontract voor de aankoop van een Product, dat tussen de Verkoper en de Consument wordt gesloten in overeenstemming met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht, zonder afbreuk te doen aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen over consumentenbescherming, die van toepassing zijn in de lidstaat van de consument in kwestie.

14.2. In geval van geschillen tussen de Verkoper en een Consument heeft de Consument het recht om toegang te krijgen tot het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (het Europese ODR-platform) voor de oplossing van om het even welk geschil tussen de Verkoper en de Consument. Het Europese ODR-platform is ontwikkeld en wordt beheerd door de Europese Commissie, in overeenstemming met Richtlijn 2013/11/EU en verordening (EU) nr. 524/2013, om de onafhankelijke, onpartijdige, transparante, effectieve, snelle en billijke buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende contractuele verplichtingen die voortvloeien uit verkoopovereenkomsten of online diensten tussen een consument woonachtig in de Europese Unie en een in de Europese Unie gevestigde professional te faciliteren via de tussenkomst van een ADR-instantie (“alternatieve geschillenbeslechting”) die zich heeft aangesloten, te selecteren uit een speciale lijst die daar beschikbaar is. Ga voor meer informatie over het Europese ODR-platform of om via dit platform een alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure met betrekking tot deze overeenkomst aan te vangen naar de volgende link: http://ec.europa.eu/odr. Het e-mailadres van de Verkoper dat moet worden aangegeven in het Europese ODR-platform is het volgende: [fca-it.customerrelations@pec.fcagroup.com

 

14.3 Behoudens dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing is in het land van verblijf van de Consument, wordt elk geschil waarnaar wordt verwezen in dit art. 14 uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.